Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 25 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

382 Arbeid adelt amateurs
381 Nederlandse parasietenwalhalla
380 Betuttelend verbod op losgeslagenheid
379 Nivellering door linkse zelfverrijking
378 Beheerder Misdefinitie voor de rechter
377 Criminaliseren met auteursrecht
376 Internetvrijheid in gevaar
375 Crisis? Krijg de tering!
374 Racisme legaal door beleid
373 Selectief verontwaardigde hypocrieten
372 Onderwijsniveau naar een dieptepunt
371 Een echte vent slaat een agent
370 Trauma door geschokte reacties omgeving
369 Schepping van achterlijkheid en incest
368 Rot op naar uw eigen land
367 Het nieuwe onzinrijden
366 Wilders in diskrediet
365 Huichelarij in het Irak-debat
364 Grenzeloze domheid is ook een mening
363 Jood van de idioot

372 # Onderwijsniveau naar een dieptepunt #
Gepost door Misdefinitie op 12-03-2009 om 21:58.
Onderwijs is een van de pijlers van de maatschappij en in het bijzonder van de kenniseconomie die we in Nederland nastreven. Mensen worden nu eenmaal niet geboren met al hun kennis en vaardigheden, dus moet de stof op een professionele manier worden aangeleerd. Om praktische redenen en het leren van cruciale sociale vaardigheden, wordt onderwijs in beginsel grootschalig georganiseerd. Leerlingen met een gelijkwaardig niveau worden per schoolsoort in klassen bij elkaar gezet zodat ze van elkaar kunnen leren zonder belemmerende niveauverschillen. Een dergelijke aanpak veronderstelt voor elke klas een basisniveau waar in principe op geselecteerd kan worden. Hierdoor wordt voorkomen dat er grote verschillen optreden. Met de komst van grote groepen allochtonen is het systeem drastisch omgegooid. Objectieve selectiecriteria mogen niet meer om ze zouden "discrimineren". Toelatingseisen verdwijnen en het onderwijsniveau wordt gedegradeerd tot het niveau van de zwakste schakels in de klas.

Taalachterstand.

Ondanks de heftige pleidooien van linkse rakkers om mensen wijs te maken dat iedereen gelijk is, moeten we constateren dat er grote verschillen bestaan in niveau, leervermogen en taalvaardigheid. Aan het begin van de scholing is vooral de taalbeheersing van belang, want al het andere wordt via communicatie door middel van taal aangeleerd. Terug kunnen vallen op een grote woordenschat is daarom behalve een pluspunt ook een verplichting. Amsterdamse basisscholen hebben het probleem aangekaard dat de aanwezigheid van grote groepen allochtonen voor een dramatische daling van het niveau heeft gezorgd. Nederlandse kinderen zouden op 4 jarige leeftijd minstens 1500 woorden kennen. Worden ze regelmatig voorgelezen, dan kan dat oplopen tot 3500 woorden. Kinderen uit allochtone gezinnen kennen er hooguit 1000. Wordt er thuis geen Nederlands gesproken, dan zitten scholen opgescheept met allochtone kinderen die nauwelijks 200 woorden kennen.

Dit is desastreus voor het onderwijs. Goede Nederlandse kinderen worden in hun ontwikkeling tegengehouden omdat het niveau moet worden aangepast. Communicatie wordt beperkt tot een woordenschat van een paar honderd woorden. Geweld, jatten, discriminatie en uitkering. Anders begrijpt het allochtone kind er niks meer van en dat wordt natuurlijk gezien als onmenselijke discriminatie. Juf moet bovendien simpelere boeken gaan voorlezen of helemaal stoppen met het voorlezen om te voorkomen dat zij, die het niet kunnen volgen, door het lint gaan. Aandacht gaat veelal naar de zwakkere leerlingen en is niet meer beschikbaar voor de Nederlandse kinderen die voort willen bouwen op hun eigen woordenschat. Dialect, woorden uit een vreemde taal en een ronduit slechte uitspraak vervuilt en vernietigt het spreken van vlekkeloos Nederlands bij Nederlandse kinderen. Resulterend in bizar slecht taalgebruik op latere leeftijd. Met een placemat vol woorden hopen scholen het tij te keren.

Belachelijk natuurlijk, want kinderen leren eigenlijk pas lezen in groep 3 als ze reeds 6 jaar oud zijn. Tot die tijd gebeurt het uitbreiden van de woordenschat vooral auditief. Het best lukt dat met soortgenoten die een gelijkwaardige woordenschat of beter meenemen. Kinderen leren van elkaar door elkaar na te doen. Hoe kan een kind dat 3500 woorden kent ooit leren van een kind dat er slechts 200 kent? Of erger nog: een kind dat bastaardwoorden gebruikt uit een taal die hier niet gesproken behoort te worden? Niet voor niks bestonden er vroeger strikte toelatingseisen. Ouders hadden de verantwoordelijkheid hun kinderen te voorzien van een goede woordenschat. Wie te weinig wist, kon enkel nog naar de dommeschool gaan. Nederlands spreken was vanzelfsprekend en er werd geadviseerd vooral veel aan voorlezen te doen. Hebben ze aan het einde van een leerjaar te weinig kennis, dan bleven ze maar zitten. Breng dit oude systeem terug zodat de schade niet verder oploopt.

Schade ontstaat op het moment dat het verval van het onderwijs zo groot wordt dat bijna iedereen er last van krijgt. Allochtone kinderen die vanwege hun zeer beperkte woordenschat niet thuishoren op Nederlandse scholen waar de kinderen tot bijna 20 keer meer woorden kennen, leren veel te weinig bij om later goed mee te komen. Het gaat om achterstanden die later nooit meer worden ingehaald. Ouders kunnen dan beter overwegen met hun gezin terug naar hun eigen land te gaan. Ze willen immers enkel hun eigen taal blijven spreken en dat kan in het belang van de kinderen beter in een omgeving geschieden waar hun moedertaal gesproken wordt. Autochtone kinderen krijgen niet het onderwijs waar ze, gezien hun hogere niveau, wel recht op hebben. Vreemd genoeg wordt deze ontwikkeling gesteund door het oprichten van islamitische scholen waarvan minstens 25 % bar slecht zijn. Daar liggen de standaarden sowieso veel te laag. Door allerlei plannen om allochtonen te spreiden maakt ook uw kind kans op een plaats waar hij nog niet dood gevonden wil worden.

Docenten.

Taalachterstand van veel allochtonen vormt helaas niet de enige bedreiging voor het onderwijs. Leerkrachten kunnen het onderwijs maken of breken. Slechte leraren zorgen voor slechte kennisoverdracht en in het ergste geval voor een gebrekkige ontwikkeling van belangrijke sociale vaardigheden. Waardoor een aantal mensen in de samenleving opeens niet meer weten dat het niet zo gewaardeerd wordt als hulpverleners worden lastiggevallen. De voorzitter van het VVVO weet wel hoe het komt. Docenten geven steeds vaker onbevoegd les en dat impliceert volgens hem lage kwaliteit. Eerder hebben we laten zien dat het verhaal iets gecompliceerder ligt. Men vindt iemand pas bevoegd als hij een lerarenopleiding heeft afgerond. Die opleiding is echter in zowel de 1e als 2e graads variant niet meer dan een veredelde HBO-opleiding met wat pedagogische onderwijskundige rotzooi. Haast iedere hoogopgeleide professional is beter opgeleid. Toch kiezen scholen liever voor studenten van een lerarenopleiding.

Kunt u het nog volgen? Een lerarenopleiding van een lager niveau geeft de kwalificatie "bevoegd". Ieder andere opleiding kan "bekwaam" maken, maar nooit "bevoegd". Een professor in de wiskunde is dus wel bekwaam, maar niet bevoegd om les te geven op het voortgezet onderwijs. In plaats van een bekwame professional, kiezen scholen voor een student van een opleiding die ooit tot een bevoegdheid kan leiden. Terwijl die student (nog) verre van bekwaam is. Kunnen ze niet gewoon goede leraren aannemen? Natuurlijk is het ook domweg een kwestie van geld. Stagiaires zijn goedkoper dan wij. Verder zijn er nog een aantal andere redenen waarom goede docenten schaars worden. Docenten komen niet meer aan lesgeven toe door alle bureaucratie en nutteloze vergaderingen. Leraren worden ook steeds vaker de dupe van agressie van leerlingen en ouders. Misdefinitie komt binnenkort met baanbrekend onderzoek waaruit blijkt dat incompetente schoolleiders goede kandidaten wegjagen.

Nieuwe slechte methoden.

Aan het prille begin ligt het succes voornamelijk aan de hoeveelheid basiskennis die een kind meeneemt. Vervolgens spelen leerkrachten de grootste rol bij de verdere ontwikkeling van het kind. Naar mate men verder komt in het onderwijssysteem, zal het inhoudelijke deel steeds belangrijker worden. Ruim een kwart van de basisscholen blijkt slecht te scoren als het om de rekenprestaties gaat. Opvallend is dat de studie zich richt op de rekenmethoden en ze naar eigen zeggen inzicht willen geven in welke methode het beste bij het kind past. Ons inziens is dat de omgekeerde wereld. Een methode is goed op het moment dat de methode in staat is het rekenen aan vrijwel alle kinderen te leren. Craats liet eerder weten dat het rekenonderwijs sowieso niet deugt in Nederland omdat er volgens hem geen enkele goede methode meer bestaat. Alle methoden zouden het "realistische rekenen" aanleren dat slecht van kwaliteit is. Geen wonder dat er zich thans een rekenramp voltrekt in het onderwijs.

Moeten kiezen uit slechte onderwijsmethoden om kinderen bepaalde vaardigheden aan te leren valt in het niks bij het altijd hanteren van vage methoden zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is in het beroepsonderwijs. Instroom van allochtonen die de taal niet beheersen laat in het hele onderwijs sporen van vernieling na. Zij houden de ontwikkeling van anderen tegen en komen van de basisschool zonder de belangrijkste basisvaardigheden te beheersen. Voorts moeten ze toegelaten worden op het voortgezet onderwijs waar de achterstanden nog meer schade aanrichten. Aangezien ze na het afronden daarvan over een diploma beschikken, is het niet meer mogelijk ze te weigeren op het MBO en het Hoger Onderwijs. Met als gevolg dat ook de hogere opleidingen hun niveau naar beneden gaan bijstellen om de anders kansloze allochtonen toch te kunnen toelaten. Uiteindelijk heeft dit hele proces geleid tot nieuwe vormen van onderwijs waarbij kennis en vaardigheden niet meer centraal staan. Subjectieve beoordelingen en gunnen zijn de nieuwe criteria.

"Het nieuwe leren" is een systeem dat gebaseerd is op competentiegericht onderwijs. Dergelijk onderwijs is gericht op meeliften in groepjeswerk, straft oude methoden om kennis te verwerven af en kent subjectieve beoordelingen waarbij degene die het hardst werkt het laagste cijfer krijgt en degene die niks doet de hoge voldoende. Oplettende lezers merken op dat het net het socialisme is. Hard werken voor luie allochtonen en een schop nakrijgen als u er iets van zegt. Op deze manier bent u enkel bezig uw kennis te delen en leert u niks nieuws bij. U kunt de opleiding alleen halen als u bereid bent onevenredig veel te investeren en ervoor te zorgen dat veel dommere klas- of studiegenoten op uw werk kunnen meeliften. Door deze manier van werken zorgen slimme studenten dat degenen die het niveau niet halen toch een diploma krijgen doordat de dommen kunnen parasiteren op het voltooide werk. Hogescholen en universiteiten merken al jaren het verval van hun onderwijs. Op het MBO zijn ze er inmiddels ook achter dat het kut is.

Overweging.

Duidelijk is dat het onderwijs te maken heeft met een aantal idiote beslissingen waarmee de kenniseconomie naar de rand van de afgrond is gebracht. Daarbij gaat het niet om onwetendheid of een proces dat zich opeens heeft voltrokken zonder dat we het hebben zien aankomen. Iedereen weet dat het basisonderwijs de basisvaardigheden moet aanleren zoals taalbeheersing, schrijven, lezen, rekenen en algemene kennis. Het voortgezet onderwijs behoort net zo lang op die vaardigheden voort te bouwen totdat het niveau bereikt is waarop beroepsopleidingen gevolgd kunnen worden. Afschaffen van de toelatingseisen, het verwijderen van vaardigheden en het omlaag halen van het niveau waren stuk voor stuk bewuste beslissingen waarvan men wist en had moeten weten dat het zou leiden tot de ellende die we nu hebben met het onderwijs. Jaren geleden kwamen we in het boek "De misdefinitie van de HvA" tot dezelfde conclusie. Het doel dat zij voor ogen hebben is onderwijsdevaluatie om slecht presterende allochtonen toe te laten.

Dit principe wordt voor de zoveelste keer bevestigd door de zeer dubieuze placemats die ze de kinderen in Amsterdam voorschotelen. Wat moeten Nederlandse kinderen in hemelsnaam met de woorden suikerfeest, ramadan en hoofddoek? Waarom moeten we op educatief materiaal dat voor kinderen bedoeld is woorden lezen als gehoorzaam, zijn mond houden, sissen, de baas spelen en rukken?! Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt? Zulke woordenlijsten dragen niks bij aan de oplossing van het probleem dat er enorme verschillen in niveau te betreuren zijn. Zeker niet als u bedenkt dat veel woorden selectief gekozen zijn met als kennelijke doel de kinderen klaar te stomen voor de multiculturele samenleving. Precies de reden waardoor de problemen in het leven zijn geroepen. Problemen van een dergelijke omvang, die het hele onderwijs in het hart hebben geraakt, vragen om zeer drastische maatregelingen. Weg met dat subjectieve gedoe. Objectieve criteria moeten weer de norm worden.

Wenst u in Nederland geen Nederlands te spreken? Sodemieter dan op naar uw eigen land. Marokkaans of Turks praten is prima, alleen niet in Nederland. Uw vaderland kan op basis van die talen beter onderwijs bieden dan wij. Kinderen die een extreem laag niveau hebben qua taalbeheersing, horen niet thuis op reguliere scholen. Scholen moeten niet iedere leerling aannemen uit angst het stigma racisme opgeplakt te krijgen. Objectief zijn betekent alles weigeren dat niet in staat is een bepaalde woordenschat te overleggen. Geen gelul over zielige buitenlanders, maar voor iedereen dezelfde grens hanteren. Op 4 jarige leeftijd hooguit 1000 woorden kennen is te weinig. Slechts 200 woorden kennen zou een enkeltje oerwoud kunnen betekenen. Zelfs chimpansees zijn in staat zijn tot betere prestaties. Uiteraard zinspelen we op gedrag en niet op een groep mensen. Ga nou eens integreren en leer Nederlands zodat het niveau omhoog gaat.

Zorgen we ervoor dat enkel leerlingen met een gelijkwaardig niveau bij elkaar zitten, dan is een groot deel van het probleem reeds opgelost. Kinderen zijn dan in staat om van elkaar te leren en de leerkracht is niet continu bezig om de zwakste schakels er doorheen te sleuren voor wie het niveau te hoog gegrepen is. Nieuwe onderwijssystemen om subjectief allochtonen voor te trekken zijn dan ook niet meer nodig. Oude rekenboekjes en taalschriften kunnen weer terugkeren en degenen die zich het niveau niet eigen maken moeten weer kunnen blijven zitten. Mislukte experimenten zoals alles wat met competentiegericht onderwijs te maken heeft moeten worden afgeschaft. Niemand heeft het recht van een ander te profiteren, maar iedereen heeft wel het recht om individueel beloond te worden voor prestaties die individueel zijn gerealiseerd. Speciale propaganda om te rechtvaardigen dat allochtonen bepaalde privileges krijgen moet verbrand worden. Nederland moet weer trots kunnen zijn op zijn onderwijs.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.