Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 30 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

282 Verhoging bij NS na schijnprestatie
281 Diploma-inflatie door weggevers
280 Links is doortrapt en betrapt
279 Vrijheid van monddoodmaken
278 Leerlingstaking gaat toch om kwantiteit
277 Accepteer het gezonde verstand
276 Socialisme is omkeerbaar (8)
275 Gelijk hebben, gelijk krijgen
274 Vragenuur beslecht met juridische drogreden
273 Vals betuttelen, bezuinigen en kraken
272 PvdA hypocriet over andermans geld
271 Weg met de multikul! EVE!
270 Uw rechtsstaat is de onze niet
269 "Begrijpelijke" Grondwet waardeloos
268 Mosliminvasie dagelijkse realiteit
267 Laf politieoptreden schaadt het land
266 Europa naait ons allemaal
265 Bange draaikonten in de TK
264 Miljarden aan lastenverzwaring voor de multikul (6)
263 Islamitisering treft autochtoon

269 # "Begrijpelijke" Grondwet waardeloos #
Gepost door Misdefinitie op 14-10-2007 om 19:31.
Grondwetten spreken aardig tot de verbeelding van vele burgers. Het idee van het krijgen van een aantal onvoorwaardelijke rechten lijkt te mooi om waar te zijn. Het gaat om klassieke grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting (art. 7 Gw) waarbij het de bedoeling is dat de overheid zich zo veel mogelijk onthoudt van betutteling, maar ook om sociale grondrechten waarbij overheidsingrijpen juist wel gewenst is zoals het bevorderen en zorgen voor voldoende werkgelegenheid (art. 19 Gw). Fundamentale rechten en vrijheden en een aantal morele waarden en normen worden beschreven in de Grondwet. Tot zover de vrijheid blijheid, want wie denkt enige waarde uit de Grondwet te halen komt bedrogen uit. Grondwetten zijn nare en vrij waardeloze teksten. Ze zijn te vaag, te beperkend en worden door te veel partijen op te veel verschillende manieren geÔnterpreteerd.

Vier Grondwetten.

U kent als het goed is onze Grondwet, maar we hebben in feite te maken met een stuk of vier Grondwetten. Het eerste type is een Grondwet zoals hij zou moeten zijn. Een Grondwet gebaseerd op feiten, logisch nadenken en geldige redeneringen. Dan hebben we natuurlijk de uitvoering in de praktijk die beschrijft hoe verschillende groepen (machtshebbers en burgers) omgaan met de grondrechten. De derde vorm is onze eigenlijke Grondwet. Voornamelijk bedoeld om het verschil tussen hoe het zou moeten zijn en hoe het gaat in de praktijk te rechtvaardigen met ingewikkelde juridische constructies. Het nieuwste initiatief is de vierde versie van de Grondwet die is omschreven in zogenaamd eenvoudige begrijpelijke taal. Voornamelijk bedoeld om asielzoekers en immigranten die de Nederlandse taal niet machtig zijn erop te wijzen dat er een rechtenparadijs bestaat.

Met deze constatering komt ook meteen ons grootste bezwaar naar voren met betrekking tot de eenvoudige versie van de Grondwet. Het is zo geformuleerd dat het net lijkt alsof het onvoorwaardelijke rechten zijn. Weliswaar met hier en daar een beperking, maar over het algemeen blijft het een instrument waaraan mensen vooral rechten willen ontlenen terwijl ze niet beseffen en willen begrijpen wat hun plichten zijn. Daar is een Grondwet niet voor bedoeld. Beschreven rechten vormen eerder een richtlijn. Het merendeel van het volk denkt echter nog altijd keihard rechten te kunnen ontlenen aan de Grondwet. Meestal gaat dat op een vrij idiote manier. Eerst roepen ze bijvoorbeeld dat de Grondwet discriminatie verbiedt, dan verklaren ze dat bepaald gedrag discriminatie is om vervolgens te concluderen dat er strafbare feiten gepleegd zijn waar straffen voor kunnen worden opgelegd. Zo simpel werkt dat niet. Jammer genoeg wakkert de eenvoudige versie zulk gedrag alleen maar aan.

Grondrechten.

Laten we eens een aantal artikelen uit de Grondwet nader bestuderen in vergelijking met de praktijk en de eenvoudige versie. De problemen worden dan al snel duidelijk. OfficiŽle beschrijvingen blijken al niet te kloppen, laatstaan als er eenvoudige woorden worden gebruikt.

Art. 1 Gw: gelijkheid.

Strekking van een artikel dat over discriminatie gaat zou moeten gaan over ongeoorloofde discriminatie. Een allochtoon voorrang geven bij het benoemen in een overheidsfunctie als een autochtoon dezelfde of betere papieren heeft is bijvoorbeeld ongewenst. Wat doet de Grondwet? Die stelt discriminatie in gelijke gevallen strafbaar. Dat impliceert dat discriminatie wel is toegestaan als er geen sprake is van gelijke gevallen. Met het ongewenste resultaat dat als iemand van mening zou zijn dat blanken superieur zijn aan zwarten, er geen sprake is van gelijke gevallen en discriminatie dus geoorloofd is. Voor godsdienst, levensovertuigingen, ras, geslacht en politieke voorkeur geldt precies hetzelfde. Verschillende rassen, overtuigingen en geslachten zijn niet gelijk en dus is discriminatie toegestaan. Pim Fortuyn betoogde ooit niet voor niks dat artikel 1 van de Grondwet niet deugt. De politiek heeft het artikel nooit willen afschaffen. Ze vinden deze uitwerking juist een zegen. Allochtonen en autochtonen zijn geen gelijke gevallen en daarom worden allochtonen vaak voorgetrokken en autochtonen gediscrimineerd.

De eenvoudige versie rept over situaties die hetzelfde moeten zijn. Een blanke uit een rijke buurt komt uit een andere situatie dan een zwarte asielzoeker die net is komen overzwemmen. Raad eens wie de meeste rechten krijgt? Iets met subsidies voor allochtonen. Het wordt er allemaal niet beter op.

Art. 3 Gw: gelijke benoembaarheid.

Het zou zo moeten zijn dat iedereen het recht heeft om te solliciteren bij de overheid en dat objectieve criteria zoals papieren en de snelheid waarmee gereageerd werd de doorslag geeft bij het benoemen. De Grondwet maakt hiervan dat alle Nederlanders op gelijke voet benoembaar zijn. Van objectieve criteria is geen sprake. Hoogleraar Kummeling solliciteert al helemaal naar de intrekking van zijn titels. Hij beweert in zijn boek: "Iedere Nederlander kan een baan krijgen bij de overheid." Wat een onzin. Recht om te solliciteren en met subjectieve criteria kans maken op de baan is totaal iets anders dan de garantie hebben dat iedereen een baan kan krijgen bij de overheid. Dat noemt zich hoogleraar. Het is dieptriest gesteld met het onderwijs in Nederland. We voelen een diepe plaatsvervangende schaamte. Bovendien heeft de praktijk al meerdere malen laten zien dat benoeming voor overheidsdiensten onderhevig is aan wat zij "positieve" discriminatie noemen: allochtonen hebben de voorkeur.

Art. 6 & 7: vrijheid van godsdienst, overtuiging en meningsuiting.

Vrijheid van godsdienst, levensovertuiging en meningsuiting zijn altijd wassen neuzen geweest. Mooie stadhuiswoorden kennen de vrijheden toe. De tweede zin ontkracht het meteen. Zogenaamde vrijheid, maar behoudens de wet. Aangezien er in de wet meer dan 1001 uitzonderingen staan betekent het in de praktijk dat godsdiensten, overtuigingen en meningen die de socialistische machtshebbers aanstaan vrij spel hebben. Onwelgevallige overtuigingen en meningen worden met een verwijzing naar de wet zwaar bestraft. De eenvoudige versie stelt dat we in Nederland mogen zeggen wat we denken. Alleen kunt u achteraf zwaar de lul zijn als de rechter het niet zo leuk vindt. Fijne vrijheid is dat. Formeel wel de vrijheid hebben omdat de regering dat juridisch verplicht is, maar in de praktijk de mond gesloten moeten houden uit angst voor vervolging.

Andere zogenaamde "vrijheden".

Artikel 10 van de Grondwet belooft ons dat de persoonlijke levenssfeer eerbiedigd wordt. Ook deze belofte wordt meteen weer ontkracht. Zodra er naar de wet verwezen wordt heeft u een probleem. We spreken dan over een lomp geheel vol met vage regeltjes die op elk willekeurige manier geÔnterpreteerd kunnen worden. Eigenlijk net als bij de vrijheid van meningsuiting. Roepen dat er geen mosliminvasie plaatsvindt brengt geen schending van de levenssfeer met zich mee; op dezelfde gronden de holocaust ontkennen brengt u toch in de problemen. Hoewel de logische redenatie van artikel 11 verwacht dat niemand onder geen enkele voorwaarden andermans lichaam mag aantasten vindt de wetgever het toch van belang dat er mogelijkheden zijn om dat toch te doen. Aanranding van het blanke lijf onder het mom van fouilleren uit angst voor terrorisme is daarmee geheel goedgekeurd. Ja, negers mogen wel doorlopen onder vermelding van artikel 1. Gij zult niet discrimineren. Tuurlijk jongens, wij geloven het meteen.

Heeft u een woning? Jammer voor u heeft artikel 12 Gw bepaald dat uw woning altijd binnengedrongen mag worden. Volgens de procedures in de wet uiteraard. Iedereen weet dat het voor de overheid bij de officier van justitie een appeltje eitje is om een huiszoekingsbevel te krijgen. Briefgeheim? U heeft de vrijheid. Of toch niet? Wel nee, zodra zij het nodig vinden worden uw brieven open gemaakt. Eigendom? Ook al niet. Art. 14 Gw rechtvaardigt onteigening. Critici zullen ons nu vergruizen door te stellen dat behoudens de wet uitzonderlijke situaties betreft. Gelul in de ruimte wat ons betreft: er is geen enkele garantie dat de vrijheden niet te pas en te onpas worden ingeperkt. Sterker nog: de actualiteit heeft laten zien dat misbruik continu aan de gang is. Steeds is er weer die rechtvaardiging door naar de wet te wijzen die ze zelf hebben samengesteld. Vrijheid bestaat niet. De (Grond)wet voorziet in zoveel vage constructies dat vrijheid willekeurig wordt en niet bereikbaar is voor iedereen.

Opvoeden?

Veel mensen lijken tegenwoordig niet meer de democratie te onderschrijven. (Radicale) moslims laten duidelijk merken dat we naar de pijpen van de islamitische sharia moeten gaan dansen, groepen landverraders laten het communisme herleven en de overige burgers zien in dat er van democratie toch al geen sprake was omdat de zogenaamde vrijheden erg beperkt worden. Wat doen socialistische dwazen als het volk niet meer in hun verhaaltjes gelooft? Juist, dan gaan ze meer propaganda maken. Onder het mom van "we moeten de burgers opvoeden" denken ze dat met een herschrijving van de Grondwet de mensen weer in de democratie gaan geloven. Ze suggereren in de nieuwe versie dat er veel vrijheden zijn, laten de meeste beperkingen weg en formuleren het een en ander wat positiever dan het in werkelijkheid is. Zo probeerde uw webmaster te solliciteren bij de overheid, maar werd hij afgewezen omdat er een allochtoon in dienst moest worden genomen.

Opvoeden is in dit kader een woord gebruikt door smerige socialisten die er alles aan willen doen hun boodschap er bij de bevolking in te rammen. Gaat er iets verkeerd, dan is het geen kwestie van er anders over gaan denken. Herschrijf die klote Grondwet nog maar 10 keer: het boeit niet omdat de werkelijke uitvoering in de praktijk anders verloopt. Beloof asielzoekers maar een warm land waarin alle vrijheden vanzelfsprekend zijn en plichten vrijblijvend. Makkelijk te creŽren en tegelijk moeilijk te handhaven. Vooral degenen die het moeten opbrengen zullen wel beter weten. Voor de gewone burger heeft de Grondwet nauwelijks waarde: als de overheid hem achter de tralies wil krijgen lukt dat middels de andere wetten toch wel. Opvoeden met propaganda verhult hooguit tijdelijk de ware aard.

Overweging.

Wat moet er nu gebeuren? Afschaffen van de Grondwet? Herschrijven? Toch maar wel eenvoudiger en begrijpelijk maken? Voorlichting en gebruik maken van het gezonde verstand is een veel beter idee. Voorlichting omdat mensen eens moeten gaan beseffen dat de Grondwet niet zoiets is als een lijst die met willekeurige interpretaties naar ieders hand te zetten zijn. We worden ziek van die figuren die alles discriminatie vinden en dan roepen dat het strafbaar is omdat de Grondwet zou zeggen dat er niet gediscrimineerd mag worden. Ook dat eindeloze beroep op de vrijheid van meningsuiting nadat ze net hebben geroepen dat de andere groep zijn mening voor zich moet houden is verkeerd gebruik van de Grondwet. Herschrijven van de Grondwet kan een optie zijn. Toch laten we liever het gezonde verstand spreken. Besef dat de Grondwet slechts een vage richtlijn is en zeker onbruikbaar geacht dient te worden als het om individuele gevallen gaat. De Grondwet mag derhalve nooit als argument op zich gebruikt worden in wat voor discussie dan ook. Een principe dat voor alle juridische zin en onzin geldt.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.